rev.gif (7065 bytes)

Souvětní druzi a souvětné družky!

Sešli jsme se dnes na tomto náměstí, abychom vyslovili podporu širokých mas našeho lidu novému, veskrze radikálnímu jazykovému programu.

Všichni dobře víme jak pomalá a neúderná dokáže jazyková evoluce být. Vývoj se vleče po několik staletí, generace za generací pomalu obrušuje jazykové stavivo a progresívní formy naráží na odpor setrvačnosti.

My však nechceme a nemůžeme čekat na to, až se konzervativní vrstvy národa rozhoupají k činu. Již dnes chceme užívat libého jazyka našich prapravnuků a oddávat se radostnému kochání nad dokonale vyvinutou řečí. Již dnes, zoceleni včerejškem, chceme mluvit jazykem zítřka.

Proto popadněme svá pera, brka, tužky, propisky, klávesnice, myši, křídy, pastelky a fixy, postavme se pevně na barikády a zatrubme na zteč.

S platností okamžitou požadujeme personální výměnu vedení ÚJČ, ustavení Lidových Drmolicí a splnění následujících požadavků.

Tuto stránku sponsoruje
Radikální Unie Mluvnická

rum.gif (18449 bytes)

rev3.gif (960 bytes)

1. At' žije Čechrava!

Po rozštěpení Československa na dva státní útvary ztratila naše země nejen štíhlý, elegantní tvar, který nám záviděli v Evropě i v zámoří, ale také jednoduché a všemi oblíbené jednoslovné jméno. Název Československo byl utvořen spojením jmen dvou největších územně-správních útvarů a my voláme po návratu k této tradici. Vzhledem k tomu, že Čechy a Morava jsou největšími celky nového státu, navrhujeme jednomyslně slovo ČECHRAVA. Tento název necht' nahradí sterilní a nefunkční jazykový zmetek jakým je v našich očích politicky korektní dvousloví Česká Republika. Pokud by slovo Čechrava z politických důvodu neprošlo parlamentem, navrhujeme se vrátit až k samým kořenům české státnosti a přijmout oficiální název Říše Sámova. Toto jméno neuráží ani Čechy ani Moravany a má přirozenou jednoslovní variantu: Sámoška.

rev2.gif (1005 bytes)

2. Nové výrazivo - pěst revoluce.

Žádná skutečně revoluční změna jazykového povědomí se neobejde bez zásadní obměny a rozšíření slovní zásoby. Nová, plně technologizovaná doba si žádá slova jimiž si revoluční vědomí bude razit cestu do rozjitřených myslí nových bojovníků. Slova, jež nezaniknou v hukotu továren. Slova, jež nehlučně sjedou z výrobních linek. Slova, jež se nezaleknou náročných úkolů. Slova, jež sama zadýchaná doba vyrazí v mincovnách agitace. Slova vpravdě zvláštního ražení. A jako skromný předkrm k revolučnímu hodokvasu předkládáme na váš umělohmotný tácek tento malý slovní ovárek.

deštníkovost - míra neschopnosti poručit větru a dešti
kopiovost - počet kopií obdržitelných z daného originálu
nahotovost - kapacita nudistické pláže
sňatkovost - procentuální úspěšnost žen dané populace při lovu
žákovost - míra pracovního vytížení daného učitele
žirafovost - počet dlouhokrkých požíračů listí v dané ZOO

rev1.gif (852 bytes)

3. Isolovaný negativismus je buržoazním přepychem.

Většina podstatných a přídavných jmen má své záporné dvojníky. Například vzdělanec - nevzdělanec, pohoda - nepohoda, smělý - nesmělý, lidský - nelidský atp. Mnohá slova žádný záporný protipól nemají a taková slova vítáme, nebot' působí povzbudivě na náladu dělníků, rolníků a pracující inteligence   (revoluce, zářný, kladivo, budovatelský apod). Jsou ovšem slova, jež naopak nemají svůj kladný protějšek a těmto slovům chceme následujícím výčtem dopomoci k nalezení pozitivně zaměřeného partnera s kladným vztahem k naší nové realitě:

božtík - živá osoba
kalý - průhledný, transparentní, legální
mehlo - obratný mládenec (též kňuba, motora, šika)
návist - přátelský cit, láska
styda - slušně vychovaný chlapec (též mrava)
tykavka - vstřícná, družná dívka, obvykle dělnického původu
věstka - žena, živící se počestnou prací (např. v továrně)
vrlý - dobře naladěný, nebručící

rev4.gif (949 bytes)

4. Vraždička na tyránkovi není zločínkem.

Jistě jste si všimli, že požitku deminutivace si v našem jazyce užívají především slova významově kladná jako jsou: medvídek, tatínek, kočička, cukříček, včelička, peříčko apod. Konstatujeme, že toto je nepřípustná diskriminace slov negativně zabarvených a požadujeme okamžité uvedení příslušných zdrobnělin do živého úzu i kdyby se tak mělo stát pod odborným dohledem Lidových Drmolicí. V první vlně normalizace navrhujeme do jazykového podvědomí národa zavléci tyto výrazy: krášek na burze, vlkodláček, revolucička, útoček, diktatůrka, monstrumíčko, zradička, hnusíček a vrahounek.

rev5.gif (961 bytes)

5. Více vyjmenovaných slov - méně drog mezi mládeží.

S nelíčenými obavami a s upřímným znepokojením sledujeme úpadek dříve tak optimistických a progresívně laděných mladých lidí. Domníváme se, ze vzrůstající míra dekadence a nihilismu mezi našimi dospívajícími je zčásti zapřičiněna příliš laxními školními osnovami. Dnešní mládež je odkojená Internetem a tam, kde my jsme strávili měsíce výlovem informací ze zapařených školních učebnic, dnešní mladí si párkrát zasurfují a mají stejný myšlenkový obsah v malíku během několika sekund. V uspořeném čase pak lelkují, nudí se a nevědí roupama co by. V této situaci navrhujeme pružně zvýšit množství učební látky. Konkrétně v mluvnici chceme tohoto cíle dosáhnout zařazením ž mezi obojetné souhlásky, s tím, že vyjmenovanými slovy po ž budou: žýzeň, kružýtko, pažytka, žyvot a položyt. Nezvýší-li se mravní odolnost mládeže alespoň o 45%, chtěli bychom ve druhém sledu uzákonit také vyjmenovaná slova po j a to - jytrocel, jystota, Jyndřich a potajý.

rev8.gif (894 bytes)

6. Každé slovo má právo na bezplatný singulár.

V naší nové a sociálně spravedlivější gramatice se žádné slovo nebude muset stydět za svůj pomnožný charakter. Naopak, nový model lingvistické péče zabezpečí, že jedno každé podstatné jméno bude mít nárok na bezplatný singulár. Slova, kterým staré pořádky jednotné číslo nepřiznaly, si mohou příslušné poukázky vyzvednout na nejbližší stanici mluvní pomoci. V uplynulém týdnu tak učinila tato uvědomělá slova:

jedno kamno (město) - dvě kamna
jedna housel (píseň) - dvě housle
jedna vánoc (píseň) - dvě vánoce
jeden Hradčan (hrad) - dva Hradčany
jeden dveř (stroj) - dva dveře
jeden hýžd' (stroj) - dva hýždě
jedna duda (žena) - dvě dudy
jedna nůžka (žena) - dvě nůžky
jedna narozenina (žena) - dvě narozeniny

rev6.gif (859 bytes)

7. Přátelské oslovení - tykadlo nových zasedacích pořádků.

A to nejdůležitější nakonec. Nová doba si žádá i nové, upřimnější vztahy mezi lidmi - nositeli revolučního náboje. Časům, kdy si lidé mezi sebou vykali, či dokonce onikali, snad již definitivně odzvonilo. V nové společnosti jeden souvětný druh druhému vždy a za každých okolností radostně gramatyká. Zapiš si to za uši, milý mladý příteli. Ale dost bylo řečí. Nyní už si pěkně kurážně vyhrň rukávy a hrrrrr na sobotní jazykovou brigádu! At' se nemusíš stydět, až se tě pětiletka zeptá, co ses naučil v devítiletce.

rev9.gif (972 bytes)

Vybrané kapitoly ze života
význačných revolucionářů.

 

Vladimír Iljič Nedomyšlenin

je nejvýznamnějším teoretikem mluvnické revoluce. Většinu života prožil v exilu, odkud do vlasti zasílal své sžíravé literární kritiky, podvratné jazykové sloupky a trhaviny. Jeho krajané věděli, že již od mala trpí mořskou nemocí a tak ho jednoho listopadového podvečera po návratu do Petrohradu pozvali na nedaleko kotvící křižník, aby si z něho vystřelili. Po revoluci se Nedomyšlenin proslavil neúprosným bojem proti zastáncům starých gramatických pořádků. Své vyšetřovatelské praktiky, jen vzdáleně připomínající volně pojatá pravidla fair play, vylíčil v závěru svého života ve vzpomínkové knize: Vyšetřování ztráty třídního původu. Zemřel poměrně mlád na následky nadměrného používání deminutiv. Jeho poslední slova byla: odnaučit se, odnaučit se, odnaučit se.

 

Kronika Kosmoděmjanskaja

se narodila v chudé rodině bezdomovce Vasila Tetralalakoviče Kosmoděmjanského. Již od časného mládí pracovala v tiskárně nálepek na ilegální lihoviny a podporovala tak své nemajetné rodiče a mladší sestry Moniku a Veroniku. Často vybírala z redakčního koše zbytky svačin zabalené v umaštěných novinách. Po skončení směny si ohryzané potraviny nacpala pod rubášku a propašovávala je sourozencům.  Noviny, do kterých byly zbytky zabaleny, vždy pečlivě narovnala, svépomocí odmastila a za svitu petrolejky trpělivě přeslabikovala. Aby zdokonalila své vládnutí jazykem, přivydělávala si po nocích na poloviční úvazek v charkovské koštérně lízátek. Ve věku 19 let si za své celoživotní úspory koupila první slabikář a během poledních přestávek se z něho naučila pravopisu. Poté několik let za tučný poplatek opravovala zbohatlíkům školní úlohy. Touto činností si vydělala tolik, že se ve svých 27 letech stala příslušnicí střední podnikatelské vrstvy a revoluční činnost po zásahu tajné policie dobrovolně ukončila. Ve zbytku života se věnovala vystřihávání zoubků do sovětských poštovních známek.

 

Václav Polopátý

pracoval obětavě po celý život v Ústavu pro jazyk ruský, aby na vrcholu své kariéry mohl svuj národ naučit česky. Bohužel jeho úsilí bylo v mnoha případech sabotováno nekalými machinacemi jeho nejbližších spolupracovníků. Stačí připomenout krácení délek samohlásek, nepřiznané pravopisné výjimky, vytunelování databanky Katedry českého jazyka UK na Bahamy a v neposlední řadě nevyjasněné okolnosti stran vnitrostranické kujónové primátizace. Na straně druhé se však Václav Polopátý významnou měrou zasloužil o přiblížení jazyka širokým vrstvám pracujících jeho nenápadnou, ale účinnou vulgarizací. V tomto úsilí byl peněžně podporován i ze zahraničí, zejména díky živému zájmu nezávislé grantové agentury Sinha-Bács. Jeho neochvějný postoj v otázce legalizace sprostých slov nejlépe dokumentuje známý, byt' poněkud polopatický výrok: Neznám špinavá slova.

 

Kladivo na čarodějnice
sickle.gif (469 bytes)
Srp na nezapomeneme

 

Tiráž:

Tento revoluční pamflet
vydalo nakladatelstvi Nesvoboda
nakládačkou 600 výhrůžek
odpovědný redaktor: Volev Votrockij
neodpovědný redaktor: Pepa Povstalin
Vytištěno v Hong-Kongu

Publikování nebo jakékoliv jiné šíření obsahu je možné pouze po udělení publikační doložky a jen s písemným svolením Občanského výboru v místě šiřitelova bydliště.

 

© 2001 Gustav pro jazyk český

 

Soutěžíme o čestný titul:
Parta jazykového brusiče Karhana

gustajda.gif (1742 bytes)

Souvětní druzi a souvětné družky!
Právě jsem se vrátil z Ústavu pro jazyk český.
Pan ředitel všechny naše požadavky přijal!
Hurá! Sláva! At' žije RUM!

rybicka.gif (457 bytes)